KASEMCHAI FOOD

169 หมู่ 8 ต.บางเลน อ.บางเลน จ.นครปฐม 73130

Phone Contact

034-301531-5

Working Time

จันทร์ - ศุกร์ : 8:00 - 18:00

เกี่ยวกับเรา (About us)

ความเป็นมา (History)

“เกษมชัยฟู๊ด” เริ่มต้นดำเนินธุรกิจจากการเลี้ยงเป็ดไข่จำนวนแค่ 800 ตัว ในปี พ.ศ. 2519 จากนั้นเริ่มขยายเข้าสู่ธุรกิจการเลี้ยงไก่ไข่ในปี พ.ศ. 2535 และขยายสู่ธุรกิจการเลี้ยงปลาน้ำจืด ตลอดจนธุรกิจแปรรูปผลิตภัณฑ์อาหารในลำดับต่อมา  ตลอดประสบการณ์อันยาวนานในการประกอบธุรกิจ ทำให้ “เกษมชัยฟู๊ด” เป็นผู้เชี่ยวชาญในด้านปศุสัตว์ อย่างครบวงจร ซึ่งตลอดมา “เกษมชัยฟู๊ด” ยังคงมุ่งมั่นส่งมอบผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพ ร่วมกับการส่งเสริมเกษตรกรและช่วยเหลือชุมชนให้เติบโตอย่างยั่งยืนควบคู่กับการทำธุรกิจ

วิสัยทัศน์ (Vision)

มุ่งสู่ความเป็นผู้นำด้านผลิตภัณฑ์อาหารจากไข่ ด้วยการวิจัยและพัฒนาควบคู่กับเทคโนโลยีที่ทันสมัย เพื่อให้คนไทยได้รับโภชนาการที่ดีที่สุด

พันธกิจ (Mission)

 • วิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์อย่างต่อเนื่อง เพื่อความพึงพอใจสูงสุดของลูกค้า
 • สร้างความเชื่อมั่นและการรับรู้ตราสินค้าในกลุ่มผู้บริโภค
 • สร้างวัฒนธรรมองค์กรที่แข็งแรง มุ่งเน้นการสร้างองค์กรแห่งการเรียนรู้
 • ปลูกฝังค่านิยมอันดีในการอยู่ร่วมกันภายในองค์กร รวมถึงในชุมชน
 • วางแผนกลยุทธ์ทางการตลาดให้เข้าถึงทุกกลุ่มเป้าหมายอย่างเหมาะสม
 • สร้างระบบและเครือข่ายในการบริหารงานให้มีประสิทธิภาพสูงสุด
 • เปิดโอกาสให้ทุกคนในองค์กรมีส่วนร่วมในการกำหนดเป้าหมายในการดำเนินธุรกิจ
 • ดูแลและใส่ใจคู่ค้า พนักงาน ตลอดจนพันธมิตรทางธุรกิจ

กลุ่มธุรกิจในเครือ

ธุรกิจอาหารสัตว์

 • ผลิตและจัดจำหน่ายอาหารสำหรับไก่ไข่ เป็ดไข่และปลา ที่ได้คุณภาพตามมาตรฐาน และมีโภชนาการที่เหมาะสมแก่สัตว์แต่ละประเภทในแต่ละช่วงวัย

ธุรกิจปศุสัตว์

 • ฟาร์มเลี้ยงไก่ไข่
 • ฟาร์มเลี้ยงเป็ดไข่
 • โรงคัดไข่และแพ็คไข่
 • โรงงานแปรรูปผลิตภัณฑ์จากไข่
 • จัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์ในเครือทั้งไทยและต่างประเทศ

ธุรกิจสัตว์น้ำ

 • ฟาร์มเลี้ยงปลา
 • โรงงานแปรรูปผลิตภัณฑ์จากปลา
 • จัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์ปลาทั้งสดและแปรรูปทั้งในไทยและต่างประเทศ

ธุรกิจส่งเสริมและพัฒนาไก่ไข่ เป็ดไข่และปลา

 • เราส่งเสริม พัฒนา และสร้างอาชีพให้เกษตรกรผู้เลี้ยงไก่ เป็ดไข่และปลา อย่างครบวงจร
 • ให้ความรู้ และถ่ายทอดเทคโนโลยีที่จำเป็นแก่เกษตรกรผู้เลี้ยงไก่ไข่ เป็ดไข่และปลา
 • รับซื้อผลผลิตจากเกษตรกรกลับมาในราคาที่เป็นธรรม

ธุรกิจพลังงาน

 • ผลิตไฟฟ้าจากก๊าซชีวภาพ (ไบโอแก๊ส)
 • สถานีบริการจำหน่ายน้ำมัน (ปตท.)

คณะผู้บริหาร (Group’s Executive)

คุณภาพและมาตรฐานรับรอง (Quality & Standard)

Good Agricultural Practices For Layer Chicken Farm

Good Manufacturing Practices For Eggs Collecting Center

Copyright 2018 @ www.KCF.co.th

Scroll to Top