หน้าหลัก > หมายเลขโทรศัพท์
 
 ให้คุณสะดวกสบายในการติดต่อกับฝ่ายต่าง ๆ ของ KCF

สอบถาม : แผนที่บริษัท

ลำดับที่ หมายเลขโทรศัพท์ หมายเลขภายใน หน่วยงาน
1. 0 3423 4186 - 8 101 - 102 ฝ่ายขายทั่วไป
  0 3430 1531 - 4 130 ฝ่ายขายห้างสรรพสินค้า
  147, 148, 128 ฝ่ายขายและการตลาด
  103 ฝ่ายการเงิน
    104, 137 ฝ่ายสินเชื่อ
    105 - 106 ฝ่ายจัดซื้อ
    115, 131, 165, 166 ฝ่ายประกันคุณภาพ, สารบรรณ
    114, 169 ฝ่ายขนส่งสินค้า
    122, 167, 168 ฝ่ายบุคคลและธุรการ
    0 โอเปอเรเตอร์
2. 0 3423 4189   โทรสาร