หน้าหลัก > เกี่ยวกับ KCF > คณะกรรมการบริษัท
ข้อมูลองค์กร กิจกรรมเพื่อสังคม  
ภาพรวม
ภาพรวม
คณะกรรมการบริษัท
คณะผู้บริหาร
โครงสร้างองค์กร
บริษัทในเครือ
 
     
 
ประวัติ
คณะกรรมการบริษัทประกอบไปด้วยกรรมการทั้งหมด 5 ท่าน ซึ่งปัจจุบันคณะกรรมการบริษัทมีดังนี้
 
  1. คุณเกษม ศรมยุรา
  2. คุณคู่ฟ้า ศรมยุรา
  3. คุณเกรียงศักดิ์ ศรมยุรา
  4. คุณโกญจนาจ ศรมยุรา
  5. คุณพรพรรณ ศรมยุรา
  • ประธานกรรมการ
  • รองประธานกรรมการ
  • CFO
  • CEO
  • CEO